ابر روان کننده بتن / 0.3 - 0.1

CA-Flow62
ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن با میزان مصرف ۰٫۳ – ۰٫۱ درصد وزن سیمان مصرفی، موثر ترین محصول کاهنده آب بتن برای ساخت بتن های بسیار روان، خودتراکم و پرمقاومت، با کمترین میزان مصرف می باشد. این محصول که از فرآوری رزین های پلی کربوکسیلات اتر بدست می آید.

مشاهده جزئیات...>
مشـاوره فنـی و فـروش