ضدیخ بتن نرمال

AFZ-CN
ضدیخ بتن

ضدیخ بتن نرمال

ضدیخ بتن نرمال، همانند ضدیخ بتن ویژه، افزودنی موثر در بتن، برای افزایش سرعت گیرش و دما در بتن می باشد. این محصول برای بتن ریزی بتن های مسلح، در شرایط آب و هوایی سرد، طراحی و تولید شده است. این محصول برای بتن ریزی در دمای +۱۰ تا -۷ مناسب است.

مشاهده جزئیات...>
مشـاوره فنـی و فـروش