ضدیخ ملات

AFZ-M
ضدیخ ملات

ضدیخ ملات

ضدیخ ملات محصولی است بر پایه و بنیان کلراید. این محصول برای ساخت ملات و بتن غیر مسلح در شرایط آب و هوایی سرد و یخبندان مناسب بوده و از قطع عملیات ساختمانی در این شرایط جلوگیری می نماید.

مشاهده جزئیات...>
مشـاوره فنـی و فـروش