ابر روان کننده بتن / 0.3 - 0.1

CA-Flow62
ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن با میزان مصرف ۰٫۳ – ۰٫۱ درصد وزن سیمان مصرفی، موثر ترین محصول کاهنده آب بتن برای ساخت بتن های بسیار روان، خودتراکم و پرمقاومت، با کمترین میزان مصرف می باشد. این محصول که از فرآوری رزین های پلی کربوکسیلات اتر بدست می آید، علاوه بر افزایش روانی بتن در نسبت های آب به سیمان ثابت، این روانی را در زمان مناسب نگه داشته و به اصطلاح موجب حفظ اسلامپ بتن می شود.

مشاهده جزئیات...>