ضدیخ بتن نرمال

AFZ-CN
ضدیخ بتن

ضدیخ بتن نرمال

ضدیخ بتن نرمال، همانند ضدیخ بتن ویژه، افزودنی موثر در بتن، برای افزایش سرعت گیرش و دما در بتن می باشد. ما این محصول را برای بتن ریزی بتن های مسلح، در شرایط آب و هوایی سرد، طراحی و تولید کرده ایم. ضدیخ بتن نرمال بافر، با فرمولاسیون انحصاری و عاری از هرگونه مشتقات یون کلر بوده و هیچ اثر مخربی بر بتن و آرماتور نمی گذارد. این محصول برای بتن ریزی در دمای +۱۰ تا -۷ مناسب است.

مشاهده جزئیات...>