ضدیخ بتن ویژه

AFZ-CS
ضدیخ بتن ویژه

ضدیخ بتن ویژه

ضدیخ بتن ویژه ، به عنوان تاثیر گذار ترین مکمل بتن برای بتن ریزی در شرایط آب و هوایی سرد می باشد. ما ضدیخ بتن ویژه را برای شرایط آب و هوایی بسیار سرد و همچنین بتن های مسلح طراحی و تولید کردیم. این محصول برای بتن ریزی در دمای +۱۰ تا -۱۵ مناسب است.

مشاهده جزئیات...>
مشـاوره فنـی و فـروش