گروت سیمانی نرمال

GR-CN
گروت سیمانی

گروت سیمانی نرمال

گروت سیمانی نرمال یا با نام متداول گروت نرمال، از نظر ظاهر، بسته بندی و نحوه تولید، همانند گروت ویژه می باشد، با این تفاوت که در دستیابی به خواص مقاومتی با آن محصول متفاوت است. مقاومت فشاری نهایی در گروت نرمال، ۶۵۰ می باشد، که می توان با در نظر گرفتن مشخصات محل مصرف، مورد استفاده قرار گیرد.

مشاهده جزئیات...>