نـماینـدگـی و عامـلیت از بــافر

بافر در پی توسعه و گسترش در تمامی استانهای ایران می باشد. اگر توانایی یک همکاری و شراکت برد-برد دو جانبه را دارید، ما از شما استقبال می کنیم. در صورت تمایل، پرسشنامه زیر را تکـمیل نماییـد.

نمایندگی و عاملیت از بافر

  • نویسنده : مدیر سایت

  • ارسال شده در : تیر ۴, ۱۳۹۶

نمایندگی